Német számnevek | Német Tanulás

Német számnevek

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

A számnevek

A számneveket akkor használjuk, ha meg akarjuk mondani az időpnotot, mikor születtünk, vagy pontos számot adni a megszámolt tárgyaknak, személyeknek. Itt is fajtákra osztjuk őket.

1. A határozott számnév

Határozott számnévnek nevezzük azokat, amelyeket meg tudunk számolni, meg tudjuk mondani pontosan, hogy mennyi van belőle.

a) A tőszámnév

Tőszámnevek alatt értjük az egyszerű számokat, amelyeket a mindennapokban használunk.

eins – egy
zwei – kettő
drei – három
vier – négy
fünf – öt
sechs – hat
sieben – hét
acht – nyolc
neun – kilenc
zehn – tíz
elf – tizenegy
zwölf – tizenkettő
dreizehn – tizenhárom
vierzehn – tizennégy
fünfzehn – tizenöt
sechzehn – tizenhat
siebzehn – tizenhét
achtzehn – tizennyolc
neunzehn – tizenkilenc
zwanzig – húsz
dreißig – harminc
vierzig – negyven
fünfzig – ötven
sechzig – hatvan
siebzig – hetven
achtzig – nyolcvan
neunzig – kilencven
hundert – száz
tausend – ezer

A tőszámneveket a fentiek alapján képezzük. Ha például 22-t akarunk kifejezni, akkor azt mondjuk, hogy kettő (zwei), utána az és (und) kötőszó, majd a végére húsz (zwanzig). Vagyis kettő és húsz, mindezt egybe írva – zweiundzwanzig.

Példák:

49 – neunundvierzig
51 – einundfünfzig

Ha nagobb számot kell kimondanunk, akkor sincs gond:

138 – einhundert-achunddreißig

Ha ennél nagobb számmal találkozunk, ugyanígy fejezhetjük ki:

2011 – zweitausend-elf

Évszámok esetében megtehetjük azt is, hogy például 1945 -nél azt mondjuk, hogy 19 száz és azután 45.

1945 – neunzehnhundert-fünfundvierzig

b) A sorszámnevek

A szorszámnevekkel fejezhetjük ki a tárgy/személy sorban, rangban elfoglalt helyét, illetve ezt használjuk arra is, ha egy adott hónap x-edik napján történő esemény időpontját. Vagyis:

augusztus 20.-án – am zwanzigsten August

Láthatjuk, hogy ha időpontot jelölünk meg vele, akkor elé egy am (an+dem) kerül, amellyel azt fejezzük ki, hogy -án/-én.

Persze a sorszámnevek használatának is van szabálya. Az első három szám rendhagyó, vagyis rájuk ez a szabály nem érvényes:

erste – első
zweite – második
dritte – harmadik

A többire az a szabály érvényesül, hogy: 4-től 20-ig a számok “-te” végződést kapnak, 20-től fölfelé pedig “-ste” végződést. Melléknevekként ragozzuk őket. Példa:

fünfte – ötödik
siebte – hetedik
zehnte – tizedik
vierzehnte – tizennegyedik
zwanzigste – huszadik
hundertste – századik
tausendste – ezredik

c) A törtszámnevek

A törtszámneveket ugyanúgy képezzük, mint a sorszámneveket, csak “-tel” véződést kapnak. Ez azonban ugyancsak szabályon alapul: 1-től 20-ig “-tel” a végződés, 20-től felfelé pedig “-stel”.

erstel – egyed
zweitel – ketted
drittel – harmad
viertel – negyed
zehntel – tized
dreizehntel – tizenharmad
zwanzigstel – huszad
hundertstel – század
tausendstel – ezred

Ha nem egész számot mundunk, akkor csak egyszerűen elé mondjuk a számlálót:

dreviertel – háromnegyed
fünfzwnazigstel – öthuszad

2. A határozatlan számnév

Azokat a számneveket vesszük határozatlannak, amelyekről nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi az értékük.

viel – sok
wenig – kevés

Ezeket melléknevekként ragozzuk, és fokozzuk. Fokozásnál meg kell néznünk, hogy melyik rendhagyó és melyik nem:

veil – mehr – (am) meist(en)
wenig – weniger – (am) wenigst(en)

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory